Home Produkty Pasivní komponenty

Pasivní součástky

Tyto součástky jsou základní elektronické součástky, nazývají se pasivní, protože nezesilují, negenerují ani neřídí signál. Dělají svojí jedinou danou funkci.

Kondenzátory

Tato součástka se používá především k akumulaci elektrické energie a ochraně obvodu před napěťovými špičkami. Základní kondenzátory jsou vyrobeny ze dvou paralelních desek oddělených izolačním materiálem nazývaný dielektrikum. Kondenzátory uchovávají elektrický náboj, vedou střídavý proud (AC) a blokují napětí stejnosměrného proudu (DC). Obyčejný kondenzátor je základní, polarizovaný kondenzátor má polarizované vývody a variabilní kondenzátor má nastavitelnou kapacitu. Jednotkou kapacity je Farad (F).

 

Oscilátory a krystalové oscilátory

Tyto součástky se používají pro časování a řízení frekvencí. Oscilátor vytváří periodické, oscilující signály nebo signál střídavého proudu (AC) ve tvaru vlny, zatímco je napájen stejnosměrným proudem (DC). Najdeme je ve všem, co vyžaduje práci s vlnovým průběhem signálu (mobily, rádia, televize, radary, vysílače, …). Krystalový oscilátor je trochu specifičtější, má krystal, obvykle vyrobený z křemene, který vytváří frekvence. Jsou vysoce přesné, najdeme je v již zmíněných zařízeních, ale i v integrovaných obvodech.

 

EMI / RFI Komponenty (elektromagnetické rušení/ rádiofrekvenční rušení)

Elektromagnetické vlny mohou mít negativní vliv na elektronická zařízení, takže účelem těchto komponentů je odvrátit negativní účinky způsobené elektromagnetickými vlnami. Fungují v podstatě jako filtry.

 

Induktory (cívky, tlumivky)

Součástka o dvou vývodech, která ukládá energii v magnetickém poli při protékání proudu. Může být použit jako zásobník energie, filtr nebo i v časovacích systémech. Je vyroben z navinutého drátu kolem elektromagnetické cívky. Jednotkou indukčnosti je Henry (H).

 

Rezistory

Tyto dvou vývodové součástky můžeme vidět v každém zařízení, snižuje proud, který pak ovlivňuje i napětí. Vztah mezi odporem, proudem a napětím se nazývá „Ohmův zákon“. Existují i typy rezistorů, které mají nastavitelný odpor, nazývají se potenciometry a trimry. Jednotkou odporu je Ohm (Ω).

 

Transformátory

Účelem této součástky je přenášet elektrickou energii z jednoho okruhu do druhého nebo více. Je vyroben z magnetického jádra a dvou cívek, každý drát je navinut na opačné straně jádra, nazývají se primární a sekundární vinutí. Proud v jedné cívce transformátoru vytváří magnetický tok, který naopak indukuje elektromotorickou sílu přes druhou cívku navinutou kolem stejného jádra. Transformátory jsou schopny zvýšit nebo snížit úrovně napětí a proudu bez změny frekvence.